बड़ौद – तह – बड़ौद – जिला – आगर

बड़ौद - तह - बड़ौद - जिला - आगर

 • क्र.1
 • नाम:-पहलाद
 • पिता:-हिरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-8349460660
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-शिवनारायण
 • पिता:-हिरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-सूरजमल
 • पिता:-हिरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-दशरथ
 • पिता:-हिरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-रमेशचन्द्र
 • पिता:-हिरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

 • क्र.6
 • नाम:-शिवनारायण
 • पिता:- ऊकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मांदलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-कैलाशचन्द्र
 • पिता:- ऊकारलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मांदलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:-दिनेश
 • पिता:-कैलाशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-मांदलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:-राधाकिशन
 • पिता:-श्यामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:-मदनलाल
 • पिता:-राधाकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:-जानकीलाल
 • पिता:-राधाकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:-कोमल प्रसाद
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:-गोवर्धनलाल
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:-जगदीशचन्द्र
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:-शंकर लाल
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:-मुकेश
 • पिता:-लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-छगनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:-सुनील कुमार
 • पिता:-रामलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:-नानूराम (भानपुरा वाले)
 • पिता:-देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *