भवानीमंडी – तह – भवानीमंडी – जिला – झालावाड़

भवानीमंडी - तह - भवानीमंडी - जिला - झालावाड़

 • क्र.1
 • नाम:-नविन कुमार मोदी
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9252166843
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-सतीश कुमार मोदी
 • पिता:- कैलाशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9351674044
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-मोनू कुमार मोदी
 • पिता:- घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9001368630
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-विजय कुमार
 • पिता:- बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413100179
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-अनिल कुमार
 • पिता:-बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-6375161219
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-गिरीश कुमार
 • पिता:- बसंतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-सोहन लाल
 • पिता:- स्व रामगोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मांडकरीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9829653788
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *