मंगलवाड़ – तह -डूंगला – जिला – चित्तौड़गढ़

मंगलवाड़ - तह -डूंगला - जिला - चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:-जगदीशचंद्र
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9680281725
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-मदनलाल
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928118735
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-रमेशचंद्र
 • पिता:-किशनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9928456508
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-हीरालाल
 • पिता:-कचरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-मोड़ीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9982664752
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *