मंडला – जिला -हरदा

मंडला - जिला -हरदा

 • क्र.1
 • नाम:- जगदीश प्रसाद
 • पिता:- रामेश्वर जी
 • गौत्र / सरनेम:- वर्मा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- महेश प्रसाद
 • पिता:- रामेश्वर जी
 • गौत्र / सरनेम:- वर्मा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- गणेशप्रसाद
 • पिता:- हरिकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:- वर्मा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- लखनलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *