मक्क्षी – तह – शाजापुर – जिला – शाजापुर

मक्क्षी - तह - शाजापुर - जिला - शाजापुर

 • क्र.1
 • नाम:- रमेशचंद्र मोदी
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425941520
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- उमेशचंद्र मोदी
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 97529299319
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- ज्ञानप्रकाश मोदी
 • पिता:- भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425494031
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- विनोद मोदी
 • पिता:- कन्हैया लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- राजेश मोदी
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893218671
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- सतीश मोदी
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425516150
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- राजकुमार मोदी
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- राकेश मोदी
 • पिता:- जगमोहन जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9179416670
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- रमेश कुमरावत
 • पिता:- सतु जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *