मनावर – तह – मनावर – जिला – धार

मनावर - तह - मनावर - जिला - धार

 • क्र.1
 • नाम:- जयचन्द्र कुमरावत
 • पिता:- बालमुकुन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993344918
 • ————————————————
 • क्र.2
 • नाम:- दिलीप कुमरावत
 • पिता:- फकीरचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9302375405
 • ————————————————-
 • क्र.3
 • नाम:- करण
 • पिता:- हीरालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काले
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926476706
 • ————————————————-
 • क्र.4
 • नाम:- नरेंद्र
 • पिता:- मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9713403120
 • ————————————————-
 • क्र.5
 • नाम:- सतीश
 • पिता:- खेमराज जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893527991
 • ————————————————-
 • क्र.6
 • नाम:- अनिल
 • पिता:- बसंतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926880113
 • ————————————————-
 • क्र.7
 • नाम:- राजकुमार
 • पिता:- गोविन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- मालवीय
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9302375405
 • ————————————————-
 • क्र.8
 • नाम:- नागेश्वर
 • पिता:- बोदर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7898152974
 • ————————————————-
 • क्र.9
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:- कांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755865366

 • ————————————————-

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *