मन्दसौर – तह – मन्दसौर – जिला – मन्दसौर

मन्दसौर - तह - मन्दसौर - जिला - मन्दसौर

 • क्र.1
 • नाम:- रूपनारायण
 • पिता:- स्व.नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- विश्नरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425977647
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- गिरजाशंकर
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- विशनारिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8889257772
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- अनिल
 • पिता:- शांतिलाल
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9726546486
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- श्यामलाल
 • पिता:- स्व.शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भानपिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9713169503
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- विनोद कुमार
 • पिता:- स्व.शालिगराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425939788
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- राजेंद्र
 • पिता:- स्व.भेरूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425978836
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- हंसराज
 • पिता:- स्व.धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोदवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425813079
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- किशनलाल
 • पिता:- स्व.धनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- लोगाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425922938
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- पंकज
 • पिता:- स्व.मनोहर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8085959144
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- मुकेश कुमार
 • पिता:- स्व.बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8982115792
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- स्व.बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7987729170
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- आनंद प्रकाश
 • पिता:- ओमप्रकाश जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893089183
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- दीपक प्रकाश
 • पिता:- ओमप्रकाश जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425107711
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- राकेश कुमार
 • पिता:- ओमप्रकाश जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9617634898
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- देवप्रकाश कुमार
 • पिता:- स्व.शालिगराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424887878
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- कु. रीटा जी (रतलाम वाले)
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- सेवनीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *