महिदपुर – तह – महिदपुर – जिला – उज्जैन

महिदपुर - तह - महिदपुर - जिला - उज्जैन

 • क्र.1
 • नाम:- लक्ष्मीनारायण सराफ
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- तोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9907862085
 • ————————————————-
 • क्र.2
 • नाम:- मोहनलाल सराफ
 • पिता:- रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- तोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752256262
 • ————————————————-
 • क्र.3
 • नाम:- बाबुलाल
 • पिता:- रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- तोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र. 4
 • नाम:- तेजकुमार
 • पिता:- रामचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- तोड़ावाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र. 5
 • नाम:- प्रवीण
 • पिता:- पुरषोतम
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.6
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता:- कस्तुर चन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.7
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:- विष्णु नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.8
 • नाम:- राजेश
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755896101
 • ————————————————-
 • क्र.9
 • नाम:- संजय
 • पिता:- मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.10
 • नाम:- रितेश
 • पिता:- विष्णुंनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.11
 • नाम:- संजय
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- बैरा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.12
 • नाम:- महेश
 • पिता:- पुरषोतम जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826488101
 • ————————————————-
 • क्र.13
 • नाम:- बालकृष्ण
 • पिता:- पुरषोतम जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.14
 • नाम:- शैलेंद्र
 • पिता:- पुरषोतम जी
 • गौत्र / सरनेम:- शिवपुरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *