मोड़क – तह – रामगजमण्डी – जिला – कोटा

मोड़क - तह - रामगजमण्डी - जिला - कोटा

 • क्र.1
 • नाम:-कैलाश चन्द्र
 • पिता:-स्व प्रभुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-हंसराज
 • पिता:-स्व प्रभुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9462917963
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-घनश्याम
 • पिता:-स्व जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- मोहनलाल
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-साबरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9636348345
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-लक्ष्मीलाल
 • पिता:-जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-साबरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *