राजपुर – तह – राजपुर – जिला – बड़वानी

राजपुर - तह - राजपुर - जिला - बड़वानी

 • तम्बोली कुमरावत समाज महिला मंडल राजपुर
 • महिला अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- श्रीमती.क्षमा जी
 • पिता / पति :- दिलीप जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 99264661579
 • ————————————————–
 • महिला उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- श्रीमती.दुर्गा जी
 • पिता / पति :- मनोहरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981556277
 • ————————————————–
 • महिला सचिव
 • क्र.3
 • नाम:- श्रीमती.सुखदेवी जी
 • पिता / पति :- कांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893686700
 • ————————————————–
 • महिला सहसचिव
 • क्र.4
 • नाम:- श्रीमती.चंद्रवती जी
 • पिता / पति :- पन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9009451509
 • ————————————————–
 • महिला कोषाध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:- श्रीमती.बिना जी
 • पिता / पति :- मुन्शी जी
 • गौत्र / सरनेम:- कुमरावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893044024
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- अशोक
 • पिता:- गणपत जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8889659280
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- गोविन्द
 • पिता:- गणपत जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8225949863
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- दिलीप
 • पिता:- गणपत जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926461570
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- गौतम
 • पिता:- जगदीश लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9630474788
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- सुरेश चंद्र
 • पिता:- पन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9752470867
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- लोकेश
 • पिता:- उमाशंकर जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8120102101
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- श्री राम
 • पिता:- हरिकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8871564283
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- हेमराज
 • पिता:- हरिकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:- चौहान
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425963281
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- आशीष
 • पिता:- मनोहर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जीवनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893007530
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- सुधीर
 • पिता:- कांति लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जीवनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893676700
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- नारायण
 • पिता:- तेज लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7389218422
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- अरविन्द कुमरावत(गाजियाबाद)
 • पिता:- कांतिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- जीवनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9329359269
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *