राजसंबद – तह – राजसंबद – जिला – राजसमंद

राजसंबद - तह - राजसंबद - जिला - राजसमंद

 • क्र.1
 • नाम:-गणेशलाल
 • पिता:- स्व शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-नाथूलाल
 • पिता:- स्व शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413663060
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-मुरलीलाल
 • पिता:- स्व शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9950415873
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-जगदीशचंद्र
 • पिता:-गणेशलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9413830211
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-बाबूलाल
 • पिता:- स्व तुलसीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-मनोज कुमार
 • पिता:-जगदीशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-कालूलाल
 • पिता:-नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नरवलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *