रानीखेड़ा – तह – निम्बाहेड़ा – जिला – चित्तौड़गढ़

रानीखेड़ा - तह - निम्बाहेड़ा - जिला - चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:-लक्ष्मीनारायण
 • पिता:-मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-किशोर
 • पिता:-सुखलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-भूरालाल
 • पिता:-डलीचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-मुकेश
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-मदनलाल
 • पिता:-रामनाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-नेणवाया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-रमेश (पडदा वाले )
 • पिता:-शान्तिलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र. 7
 • नाम:-बाबुलाल (गिलूण्ड वाले )
 • पिता:-डालचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9571862271
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *