रामगजमण्डी – तह – रामगजमण्डी – जिला – कोटा

रामगजमण्डी - तह - रामगजमण्डी - जिला - कोटा

 • क्र.1
 • नाम:- जगदीश चंद्र
 • पिता:- स्व कैलाशचंद्र
 • गौत्र / सरनेम:- लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7014569061
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- सुरेन्द्र
 • पिता:-स्व राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9214895090
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- मनोजकुमार
 • पिता:-स्व राजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- सीताराम
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-शम्भुलाल
 • पिता:-स्व लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-जलखरे
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- रमेशचंद्र
 • पिता:-स्व लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- मनीष कुमार
 • पिता:-स्व लक्ष्मीनारायण
 • गौत्र / सरनेम:-जलखरे
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- सुरेन्द्र
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-बम्बोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- देवीलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
  ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *