रामपुरा – तह – मनासा – जिला – नीमच

रामपुरा - तह - मनासा - जिला - नीमच

 • क्र.1
 • नाम:- प्रकाश चंद्र
 • पिता:- स्व. रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- बुंदिवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9617331140
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- राजमल
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बुंदिवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826879546
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- मुन्नालाल
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9009060353
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- लक्ष्मीकान्त
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993699949
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- प्रमोद
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9179532829
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- सुशील
 • पिता:- स्व. दिनेश जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9685157408
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- प्रकाश
 • पिता:- भंवर लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9589963126
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- राजेश
 • पिता:- बसंतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पिपलीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826871602
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- सुरेंद्र
 • पिता:- स्व.बापूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भाना
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *