रावतभाटा – तह – रावतभाटा – जिला – चित्तौड़गढ़

रावतभाटा - तह - रावतभाटा - जिला - चित्तौड़गढ़

 • क्र.1
 • नाम:-रमेशचन्द्र
 • पिता:-स्व रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9887131187
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-स्व घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-मंडकरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-निर्मला बाई
 • पिता पति :-स्व हुक़ुमचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-विष्णु तम्बोली
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.1
 • नाम:-रमेशचन्द्र
 • पिता:-स्व रामनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:-भवरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9887131187
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-स्व घनश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-मंडकरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-निर्मला बाई
 • पिता पति :-स्व हुक़ुमचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-विष्णु तम्बोली
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *