रूपाखेड़ी – तह – तराना – जिला – उज्जैन

रूपाखेड़ी - तह - तराना - जिला - उज्जैन

 • क्र.1
 • नाम:- प्रेमनारायण
 • पिता:- स्व रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993471036
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- दुर्गालाल
 • पिता:- प्यारचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- मोहन
 • पिता:- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रुद्रवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- भूरालाल
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- खैराडा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- शिवनारायण जी
 • पिता:- स्व रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9685145349
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- महेश
 • पिता:- स्व रतनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- मोहनलाल
 • पिता:- दुर्गालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————-
 • क्र.8
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:- दुर्गालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *