शामगढ़ – तह – शामगढ़ – जिला – मन्दसौर

शामगढ़ - तह - शामगढ़ - जिला - मन्दसौर

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- मधुसूदन मोदी
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9179493330
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- कमल
 • पिता:- चोथमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- खैराडा
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9993858387
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.3
 • नाम:- सुमित मोदी
 • पिता:- रमेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926738488
 • ————————————————–
 • सहसचिव
 • क्र.4
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- विमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9981247805
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.5
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- नन्दलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424032906
 • ————————————————–
 • महामंत्री
 • क्र.6
 • नाम:- तुलसीराम
 • पिता:- नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425978775
 • ————————————————–
 • संगठन मंत्री
 • क्र.7
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:- सत्यनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- घोड़ला
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755943117
 • ————————————————–
 • मीडिया प्रभारी
 • क्र.8
 • नाम:- दिलीप मोदी
 • पिता:- प्रेमचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755943117
 • ————————————————–
 • मीडिया प्रभारी
 • क्र.9
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:- भागचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826676250
 • ————————————————–
 • प्रचार मंत्री
 • क्र.10
 • नाम:- महेश
 • पिता:- हरिनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9165009007
 • ————————————————–
 • प्रभारी मंत्री
 • क्र.11
 • नाम:- नंदकिशोर
 • पिता:- रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826506483
 • ————————————————–
 • कार्य प्रभारी
 • क्र.12
 • नाम:- राजेश मोदी
 • पिता:- जगन्नाथ जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9754635516
 • ————————————————–
 • संरक्षक मंत्री
 • क्र.13
 • नाम:- दिनेश मोदी
 • पिता:- बद्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9685888333
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- तुलसीराम
 • पिता:- नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425978475
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • म:- हरिनंदन
 • पिता:- नाथूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- लुनिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9589094763
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- हरिनंदन
 • पिता:- देवीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424035016
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- ओमप्रकाश
 • पिता:- नन्दलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9424032906
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- भागचंद्र
 • पिता:- नारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- रोधवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9406671556
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- शिवरतन
 • पिता:- लक्ष्मीनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9713136881
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- प्रदीप
 • पिता:- भुवानीशंकर जी
 • गौत्र / सरनेम:- निम्बोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9755489435
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *