शाहपुरा – तह – शाहपुरा – जिला – भीलवाड़ा

शाहपुरा - तह - शाहपुरा - जिला - भीलवाड़ा

 • क्र.1
 • नाम:- भवरलाल
 • पिता:- स्व रामरतन जी
 • गौत्र / सरनेम:-बोरदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9194111111
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- बिरदीचन्द
 • पिता:- स्व भवरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9929776593
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- धीरज
 • पिता:- स्व रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-बोरदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9784818967
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:- स्व मोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बोरदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9783619500
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- महेशचंद्र
 • पिता:- स्व सुवालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बोरदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9269877898
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- नवरतन
 • पिता:- शम्भुलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-कलवाडिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7821978999
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- रमेशचंद्र
 • पिता:- स्व बंशीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-बोरदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *