शिवाड़ - तह - चौथ का बड़वाड़ा - जिला - सवाईमाधोपुर

 • क्र.1
 • नाम:- राधेश्याम
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नगरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- घनश्याम
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नगरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- किशोर कुमार
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नगरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- गोविन्द
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नगरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

You cannot copy content of this page