सरवानिया महाराज – तह – जावद – जिला – नीमच

सरवानिया महाराज - तह - जावद - जिला - नीमच

 • क्र.1 
 • नाम:-  चंद्रशेखर 
 • पिता:-  स्व.भेरूलाल जी 
 • गौत्र / सरनेम:-  पिपलीवाल 
 • व्यवसाय:-  
 • मोबाइल न.:-  7974362309 
 • ————————————————–
 • क्र.२  
 • नाम:-  हरीश चंद्र
 • पिता:- स्व. भेरूलाल जी 
 • गौत्र / सरनेम:-  पिपलीवाल 
 • व्यवसाय:-  
 • मोबाइल न.:-  9993999213 
 •  
 • ————————————————–
 • क्र.3 
 • नाम:-  मुकेश 
 • पिता:-    स्व. भेरूलाल जी 
 • गौत्र / सरनेम:-  पिपलीवाल 
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-  8770529432 
 • ————————————————–
 • क्र.4  
 • नाम:- कन्हैया लाल 
 • पिता:-  गेंदमल जी 
 • गौत्र / सरनेम:-  रोधवाल 
 • व्यवसाय:-  
 • मोबाइल न.:-  9981783756 
 • ————————————————–
 •  

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *