सवाईमाधोपुर – तह – सवाईमाधोपुर – जिला – सवाईमाधोपुर

सवाईमाधोपुर - तह - सवाईमाधोपुर - जिला - सवाईमाधोपुर

 • क्र.1
 • नाम:- सुरेशचन्द्र
 • पिता:- कस्तुरचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:-नान्दोलिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414806107
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- लक्ष्मीकान्त
 • पिता:-ताराचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- नगरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-9414415800
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- गजेन्द्र
 • पिता:-ताराचन्द जी
 • गौत्र / सरनेम:- नगरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- गिरीराज प्रसाद
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगोरीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- सत्यनारायण
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगोरीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:-राजाराम
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगोरीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:-त्रिलोकचन्द
 • पिता:-कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगोरीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:-ओमप्रकाश
 • पिता:-हनुमान प्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगोरीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:-प्रेमप्रकाश
 • पिता:-हनुमान प्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगोरीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- बजरंगलाल
 • पिता:-हनुमान प्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगोरीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- शंकरलाल
 • पिता:-हनुमान प्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगोरीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:-दिनेश
 • पिता:-राधेश्याम जी
 • गौत्र / सरनेम:-भगोरीया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:-ताराचन्द
 • पिता:-स्वनाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:-नगरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *