सिमरोल – तह -महू – जिला – इंदौर

सिमरोल - तह -महू - जिला - इंदौर

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- नंदकिशोर कुमरावत
 • पिता:- नगजीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753170661
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- जगदीशचंद्र कुमरावत
 • पिता:- रामेश्वर जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9754735422
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.3
 • नाम:- प्रह्लाद कुमरावत
 • पिता:- चिमनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8871484887
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.4
 • नाम:- नारायण कुमरावत
 • पिता:- बद्रीलाल
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 717983240
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- सुरेश कुमरावत
 • पिता:- रामेश्वर जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826255391
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- महेश कुमार कुमरावत
 • पिता:- रामेश्वर जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977213937
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- राधेश्याम कुमरावत
 • पिता:- तिलक चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826765614
 • ————————————————–
 • क्र.8
 • नाम:- जितेंद्र कुमरावत
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926449721
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- गोपाल कुमरावत
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926993959
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- कन्हैया लाल कुमरावत
 • पिता:- त्रिलोकचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753993615
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:- शिवशंकर कुमरावत
 • पिता:- त्रिलोकचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- रोहित कुमरावत
 • पिता:- जगदीश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8109579139
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- दिनेश कुमार कुमरावत
 • पिता:- जगदीश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9179591673
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- प्रकाश चंद्र कुमरावत
 • पिता:- चिमनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753170653
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- कैलाशचंद्र कुमरावत
 • पिता:- नगजीराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8435717953
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- भूपेंद्र कुमरावत
 • पिता:- गजानंद जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9926999907
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- कमल कुमरावत
 • पिता:- बद्रीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.18
 • नाम:- टीकमचंद्र कुमरावत
 • पिता:- धन्ना लाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977753147
 • ————————————————–
 • क्र.19
 • नाम:- गणेश चंद्र कुमरावत
 • पिता:- धन्नालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7974951539
 • ————————————————–
 • क्र.20
 • नाम:- बालकृष्ण कुमरावत
 • पिता:- शिवनारायण जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7869861367
 • ————————————————–
 • क्र.21
 • नाम:- देवीलाल कुमरावत
 • पिता:- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7869961936
 • ————————————————–
 • क्र.22
 • नाम:- सुभाषचंद्र कुमरावत
 • पिता:- मोतीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8236056241
 • ————————————————–
 • क्र.23
 • नाम:- दिनेश कुमरावत
 • पिता:- बाबूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- भगोरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *