सिराली – तह – सिराली – जिला – हरदा

सिराली - तह - सिराली - जिला - हरदा

 • क्र.1
 • नाम:- रामगोपाल
 • पिता:- हरिकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:- रावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9575717140
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- गोकुल प्रसाद
 • पिता:- हरिकिशन जी
 • गौत्र / सरनेम:- रावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- गोविन्द
 • पिता:- शिवलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- रावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- शंकर लाल
 • पिता:- स्व लक्ष्मीचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- रावत
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- जगदीश चंद्र
 • पिता:- मांगीलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटील
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- गंगाप्रसाद
 • पिता:- छोटेलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटील
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- संतोष प्रसाद
 • पिता:- शंकरलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कनौजिए
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क.8
 • नाम:- पूनमचन्द्र
 • पिता:- नाथूराम जी
 • गौत्र / सरनेम:- धमुनिया
 • व्यवसाय:- कनोजिए
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.9
 • नाम:- लक्ष्मीनारायण
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- नागेश्वर
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:- पप्पु
 • पिता:- ओमकारप्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाटील
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
  ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *