सुवासरा – तह – सुवासरा – जिला – मन्दसौर

सुवासरा - तह - सुवासरा - जिला - मन्दसौर

 • क्र.1
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:- वरदीचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाऊन्डिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9425567845
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:- नरेन्द्र
 • पिता:- स्व. रमेशचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाऊन्डिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9407161201
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:- मोहनलाल
 • पिता:- कन्हैयालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- पाऊन्डिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:- छगनलाल
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9630496321
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:- नविन कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9907699290
 • ————————————————–
 • क्र.6
 • नाम:- संदीप कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9826921812
 • ————————————————–
 • क्र.7
 • नाम:- राजेंद्र कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977990484
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *