सुसनेर – तह – सुसनेर – जिला – आगर

सुसनेर - तह - सुसनेर - जिला - आगर

 • क्र.1
 • नाम:- भगवती प्रसाद
 • पिता:- स्व मदनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- नगरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 99811055097
 • ————————————————-
 • क्र.2
 • नाम:- विष्णु कुमार
 • पिता:- गोपाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9893233610
 • ————————————————
 • क्र.3
 • नाम:- ललित कुमार
 • पिता:- दुर्गाप्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9575573636
 • ————————————————
 • क्र.4
 • नाम:- दिलीप कुमार
 • पिता:- गंगाप्रसाद जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7381771051
 • ————————————————
 • क्र.5
 • नाम:- हेमन्त कुमार
 • पिता:-
 • गौत्र / सरनेम:- कांनडी
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9583765671
 • ————————————————
 • क्र.6
 • नाम:- दिनेश कुमार
 • पिता:- स्व कैलाशचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- कलवाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 6263852311
 • ————————————————

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *