सोहनगढ़ – तह – पिपलौदा – जिला – रतलाम

सोहनगढ़ - तह - पिपलौदा - जिला - रतलाम

 • क्र.1
 • नाम:-जितमल
 • पिता:-तुलसीराम जी
 • गौत्र;-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.2
 • नाम:-जगदीश चंद्र
 • पिता:-मेघराज जी
 • गौत्र;-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.3
 • नाम:-धन्नालाल
 • पिता:-रामचन्द्र जी
 • गौत्र;-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7058452456
 • ————————————————–
 • क्र.4
 • नाम:-जहाँगीर
 • पिता:-रामचन्द्र जी
 • गौत्र;-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.5
 • नाम:-राजेश कुमार
 • पिता:-स्व रमेशचन्द्र जी
 • गौत्र;-पहाड़िया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-7819970115
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *