हाटपिपल्या – तह – हाटपिपल्या – जिला -देवास

हाटपिपल्या - तह - हाटपिपल्या - जिला -देवास

 • अध्यक्ष
 • क्र.1
 • नाम:- अजय कुमार
 • पिता:- रमेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9827777678
 • ————————————————–
 • उपाध्यक्ष
 • क्र.2
 • नाम:- नीलेश कुमार
 • पिता:- रमेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9617819168
 • ————————————————–
 • कोषाध्यक्ष
 • क्र.3
 • नाम:- रमेश चंद्र
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9977227164
 • ————————————————–
 • सचिव
 • क्र.4
 • नाम:- भरत कुमार
 • पिता:- हुकुम चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9098991825
 • ————————————————–
 • सह सचिव
 • क्र.5
 • नाम:- प्रतिक कुमार
 • पिता:- राजेंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:-
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7697811710
 • ————————————————–
 • युवा सरक्षक
 • क्र.6
 • नाम:- सुनील कुमार
 • पिता:- रामचंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7770800059
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.7
 • नाम:- अंशुल कुमार
 • पिता:- दिलीप जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9753761661
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.8
 • नाम:- विजय कुमार
 • पिता:- रमेश चंद्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9584081185
 • ————————————————–
 • सदस्य
 • क्र.9
 • नाम:- कमल कुमार
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9907529629
 • ————————————————–
 • क्र.10
 • नाम:-किशोर कुमार
 • पिता:- फुलचन्द्र जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8878396270
 • ————————————————–
 • क्र.11
 • नाम:-गुलाब चंद्र
 • पिता:- छोगालाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9302009091
 • ————————————————–
 • क्र.12
 • नाम:- शुभम कुमार
 • पिता:- छोटेलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 7805034758
 • ————————————————–
 • क्र.13
 • नाम:- मनोहरलाल
 • पिता:- सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 8435712040
 • ————————————————–
 • क्र.14
 • नाम:- हीरालाल
 • पिता:- सोहनलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- काँकरीवाल
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–
 • क्र.15
 • नाम:- शंकर लाल
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9754033369
 • ————————————————–
 • क्र.16
 • नाम:- गोपाल
 • पिता:- नाथूलाल जी
 • गौत्र / सरनेम:- बड़ोदिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:- 9300914376
 • ————————————————–
 • क्र.17
 • नाम:- जगदीश चंद्र
 • पिता:- राजमल जी
 • गौत्र / सरनेम:- सेनपुरिया
 • व्यवसाय:-
 • मोबाइल न.:-
 • ————————————————–

kumrawat Tamboli Samaj

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *